Teie veebibrauser on aegunud ning ei toeta kõiki funktsioone.

Värksendage enda brauserit või laadige alla Chrome brauser siit

Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) reguleerivad kasutaja (edaspidi „Kasutaja“) õigused ja kohustused Bauhubi (Bauhub OÜ, registrikoodiga 12979880, asukohaga Raekoja plats 10, 51004 Tartu, Eesti) projektihaldussüsteemi poolt veebilehe www.bauhub.ee kaudu pakutavate teenuste (edaspidi “Teenused”) kasutamisel. Asudes Teenuseid kasutama, kinnitab Kasutaja oma täielikku nõustumist Kasutustingimustega.

 1. Mõisted
  1. Teenusepakkuja - Bauhub OÜ, registrikoodiga 12979880, asukohaga Raekoja plats 10, 51004 Tartu, Eesti;
  2. Kasutaja - isik, kes kasutab Teenuseid;
  3. Kasutajakonto - konto, mis aktiveeritakse Kasutajale Teenuse kasutamiseks pärast Kasutaja nõustumist Kasutustingimustega;
  4. Klient - Kasutaja, kes on sõlminud Teenusepakkujaga Lepingu Teenuse kasutamiseks;
  5. Leping - Teenusepakkuja ja Kliendi vahel vastavalt Kasutustingimuste punktile 3 sõlmitud kokkulepe Teenuste kasutamiseks;
  6. Pool(ed) - ainsuses sõltuvalt kontekstist kas Teenusepakkuja või Klient, mitmuses mõlemad;
  7. Eritingimused - tingimused, millega täpsustatakse, muudetakse või täiendatakse Kasutustingimusi Poolte kokkuleppel. 
  8. Sisu - Kasutajate poolt lisatud andmed, teosed ja muud materjalid (skeemid, tekstid, joonised, fotod jms). Sisu võib sisaldada ka isikuandmeid, mida Kasutajad Teenuse kasutamisel töötlevad. Seega sisaldavad käesolevad Kasutustingimused ka GDPR-i artikli 28 kohaselt nõutud andmetöötluslepingut Kliendi kui vastutava töötleja ja Teenusepakkuja kui volitatud töötleja vahel (Kasutustingimuste punkt 6). 
 2. Üldtingimused
  1. Bauhub on veebipõhine teenus ehitus- või muude projektidega seonduva informatsiooni haldamiseks. Bauhubi projektihaldussüsteem on kasutajaliidese kaudu kättesaadav aadressil www.bauhub.ee (edaspidi „Kasutajaliides“). Kasutajaliidese kaudu on Kasutajal võimalik kasutada Teenusepakkuja poolt pakutavaid Teenuseid ulatuses, milles on talle ligipääs antud. Kasutajaliidest ning Teenust nimetatakse edaspidi koos ka koondterminiga lahendus (edaspidi „Lahendus“).
  2. Kasutaja teadvustab ning saab aru, et Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja poolt Lahenduse kasutamise tulemusel loodud teoste, mistahes muu materiaalselt väljendatava või muul moel arusaadava sisu eest ega mistahes omandatud õiguste ja/või kohustuste (täitmise) eest. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt Lahenduse kasutamise käigus sisestatud ja/või kasutatud andmete õigsuse ning seaduspärase töötlemise eest ulatuses, milles seda on võimalik ja mõistlik Kasutajalt eeldada.
  3. Teenusepakkujal on õigus Teenuste sisu ja vormi Teenuste täiustamise ja arendamise eesmärgil aeg-ajalt muuta ilma, et Teenusepakkuja Kasutajat sellest eelnevalt teavitaks.
  4. Teenusepakkujal on õigus keelduda Lahendusele juurdepääsu andmast mistahes Kasutajale. 
  5. Lahenduse kasutamiseks on vajalik Kasutajakonto olemasolu. Kasutajakonto loomisel valib Kasutaja oma konto tunnuse ja parooli, mille abil on võimalik Lahendust kasutada.
  6. Teenusepakkuja kõrvaldab esimesel võimalusel alates Kasutajalt teate saamisest või tõrke avastamisest sellise tõrke Lahenduse korrapärases töös, mille tõttu on oluliselt häiritud Lahenduse kasutamine ning sellise tõrke kõrvaldamine on Teenusepakkujal võimalik.
  7. Kasutajal on võimalik Lahenduse kasutamisel esinevate küsimuste ning probleemide puhul pöörduda Teenusepakkuja poole e-mailiaadressil tugi@bauhub.ee. Kasutajal on võimalik tutvuda üldiste juhistega Lahenduse kasutamiseks ning korduma kippuvate küsimustega Teenusepakkuja kodulehel.
  8. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, on Teenusepakkujal õigus piirata Kasutaja ligipääsu Lahendusele kuni Kasutaja poolt rikkumise heastamiseni või vastasel juhul jäädavalt blokeerida Kasutaja ligipääs Teenustele.
 3. Lepingu sõlmimine Kliendi ja Teenusepakkuja vahel
  1. Teenusepakkuja ja Kliendi vahel loetakse Leping sõlmituks niipea kui Klient on loonud endale Kasutajakonto, valinud hinnapaketi ja nõustunud Kasutustingimustega. 
  2. Lepingu sõlmimisel Klient või tema esindaja kinnitab, et:
   1. kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on tõesed, täielikud ja ajakohased;
   2. ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane);
   3. tal on kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Lepingu sõlmimiseks ja Teenuste kasutamiseks. 
  3. Teenusepakkujal on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ükskõik millise isikuga, isegi kui see isik on nõustunud Kasutustingimustega. 
  4. Kasutustingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Teenusepakkuja võib Teenuse kohta kehtestada eraldi lisatingimusi (näiteks Privaatsuspoliitika, hinnapaketid ja kasutusjuhendid), mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.
  5. Teenusepakkuja ja Klient võivad lisaks Kasutustingimustele kokku leppida ka Eritingimustes. Eritingimused tuleb vormistada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning need loetakse samuti Lepingu lahutamatuks osaks.   
 4. Teenuse eest tasumine
  1. Teenusepakkujal on õigus kehtestada Lahenduse kasutamiseks tasusid, avaldades Teenusepakkuja kodulehel vastavad hinnapaketid. Klient peab Lahenduse kasutamiseks valima nende seast endale sobiva hinnapaketi. 
  2. Klient kohustub tasuma Teenusepakkujale Lahenduse kasutamise ja osutatud Teenuste eest vastavalt hinnapaketile. 
  3. Enne tasulise hinnapaketi valimist on esmakordsel Kliendil võimalik proovida Lahendust prooviperioodi jooksul tasuta. Prooviperioodi eest Teenusepakkuja Kliendile arvet ei esita. 
  4. Teenuse eest tasutakse ettemaksuna ning ettemaks ei ole tagastatav. 
  5. Kliendile esitatakse arve vastavalt valitud hinnapaketile. Klient peab teostama makse arvel märgitud kuupäevaks. 
  6. Teenusepakkujal on õigus Teenuse hindu igal ajal muuta. Teenusepakkuja teavitab sellest Klienti Kasututingimuste punktis 7 ette nähtud korras. 
  7. Kui Klient rikub oma maksekohustust vähemalt 3 nädalat, on Teenusepakkujal õigus piirata Kliendi juurdepääsu Lahendusele ja keelduda Teenuste osutamisest. Teenusepakkuja teavitab Klienti maksekohustuse rikkumise korral kavandatavate piirangute rakendamisest Kliendi e-posti aadressil vähemalt 2 korda. 
 5. Kasutaja kohustused
  1. Kasutaja on kohustatud:
   1. kasutama Teenuseid kooskõlas kehtiva õigusega ning mitte kasutama Teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel;
   2. tagama, et Kasutaja Lahenduse kasutamise käigus kasutatud ja/või sisestatud andmete kasutamise ning töötlemisega ei riku mistahes kehtivaid õigusakte;
   3. arvestama ning aktsepteerima, et Lahenduse internetipõhisest olemusest ja selle kasutamise eelduseks olevate kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste (nt telekommunikatsiooni-, side- ning internetiteenused) olemusest tulenevalt ei ole Teenusepakkujal võimalik tagada Lahenduse kättesaadavust ja ligipääsetavust igal ajahetkel, st 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas;
   4. Kasutaja teadvustab ning aktsepteerib, et Lahenduse kasutamise käigus mistahes Kasutaja poolt loodud teoste autoriõigused kuuluvad ainuisikuliselt Kasutajale ning Teenuste kasutamise raames ei toimu mistahes autoriõiguste või mistahes muude intellektuaalse omandiga seotud õiguste loovutamist Teenusepakkujalt Kasutajale ja vastupidi.
   5. Kasutaja on kohustatud Teenusepakkujale hüvitama kõik kahjud ja kulud mis tekivad käesolevate Kasutustingimuste Kasutaja poolse rikkumise tagajärjel;
   6. Teenuse kasutamisel tõrgete esinemisel viivitamatult teatama Teenusepakkujale tõrkest e-mailiaadressile tugi@bauhub.ee;
   7. hoidma Kasutajakonto salasõna salajas. Kui Kasutaja tuvastab Kasutajakonto volitamata kasutamise, tuleb sellest koheselt Teenusepakkujat teavitada e-mailiaadressile tugi@bauhub.ee kaudu. 
   8. hoiduma Teenuse, ning sellega seotud serverite ning arvutivõrgu tahtlikust häirimisest ja toimimise takistamisest. 
  2. Kasutajal on keelatud:
   1. hankida ligipääs või pääseda ligi Teenusepakkuja projektihaldussüsteemile ning selle aluseks olevale tarkvarale ja/või lähtekoodile (edaspidi koos „Kood“), eesmärgiga luua konkureeriv toode ja/või teenus;
   2. Teenusepakkuja projektihaldussüsteemi ja/või Koodi kopeerida, paljundada, luua tuletatuid töid, turustada, jagada;
   3. Teenusepakkuja projektihaldussüsteemi ja/või Koodi osadeks võtta, dekompileerida, Teenusepakkuja lähtekoodile ligipääsu hankida või läbi viia või üritada läbi viia sarnaseid tegevusi eesmärgiga taandada Kood arusaadavale ning loetavale kujule;
   4. mistahes viisil Teenusepakkuja projektihaldussüsteemi ja/või Koodi äriliselt ära kasutada või mistahes muul viisil Teenusepakkuja projektihaldussüsteemi ja/või Koodi kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha, sh üürida, avaldada, müüa, jagada;
 6. Andmetöötlusleping
  1. Teenusepakkuja osutab Kliendile Lahenduse kaudu projektihaldussüsteemi. Klient otsustab, millist Sisu, sealhulgas isikuandmeid, ta soovib Lahenduses töödelda. Sellisel juhul töötleb Teenusepakkuja Kliendi volitusel tema Sisus sisalduvaid isikuandmeid ainult selleks, et pakkuda Lahenduse kasutamise võimalust ning osutada Teenuseid. Teenusepakkuja on sellisel juhul volitatud töötlejaks ning Klient selliste isikuandmete suhtes vastutavaks töötlejaks.
  2. Kasutustingimuste mõistetakse termineid „vastutav töötleja“, „volitatud töötleja“, „isikuandmed“, „andmesubjekt“, „isikuandmetega seotud rikkumine“ Isikuandmete Kaitse Üldmääruses (GDPR-is) antud tähenduses. „Alamtöötleja“ tähendab teist volitatud töötlejat, kelle on Teenusepakkuja kaasanud Sisus toodud isikuandmete töötlemiseks.
  3. Klient kui andmete vastutav töötleja vastutab täielikult Lahenduse abil Sisus töödeldavate igasuguste isikuandmete eest. Klient kinnitab, et tal on Sisus sisalduvate isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus.
  4. Teenusepakkuja kinnitab, et:
   1. töötleb Sisus sisalduvaid isikuandmeid ainult Lahenduse pakkumise ja Teenuste osutamise eesmärgil, välja arvatud kui kohustus tuleneb seadusest. Sellisel juhul teavitab Teenusepakkuja Klienti eelnevalt sellisest vajadusest, kui seadus sellise teabe edastamist ei keela;
   2. tema töötajatel, kellel on volitus töödelda Sisus sisalduvaid isikuandmeid, on võtnud endale konfidentsiaalsuskohustuse;
   3. aitab Kliendil tagada, et viimane järgib oma kohustusi vastavalt GDPR-i artiklitele 32 kuni 36, võttes arvesse töötlemise ja Teenusepakkujale kättesaadava teabe olemust;
  5. Teenusepakkuja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid võttes arvesse (i) tehnika taset, (ii) juurutamise kulusid, (iii) töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning (iv) andmesubjekti kantavaid riske. Sellised turvameetmed hõlmavad muuhulgas krüptitud säilitamist ja ligipääsu reguleerimist. Meetmete valikul eeldab Teenusepakkuja, et Lahendust ja Teenuseid kasutatakse vastavalt nende sihtotstarbele (ehitus- või muude projektidega seonduva informatsiooni haldamiseks), mis ei tohiks hõlmata mitte mingisuguste isikuandmete eriliikide töötlemist. 
  6. Teenusepakkuja teavitab viivitamatult Klienti, kui ta saab andmesubjektilt taotluse seoses oma isikuandmetega Kliendi Sisus. Võttes arvesse töötlemise olemust, aitab Teenusepakkuja Klienti niivõrd, kuivõrd on see võimalik asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega, et täita Kliendi kohustus vastata andmesubjekti taotlusele vastavalt GDPR-ile. 
  7. Klient volitab Teenusepakkujat kasutama järgmisi alamtöötlejate kategooriaid:
   1. veebimajutuse teenuse osutajad;
   2. e-posti teenuse osutajad;
   3. kliendisuhete haldamise ja tagasiside teenuse osutajad;
   4. makseteenuse osutajad.
  8. Alamtöötlejate täielik nimekiri on saadaval vastava taotluse esitamisel Teenusepakkujale. 
  9. Teenusepakkuja ja tema alamtöötlejad võivad edastada isikuandmeid väljapoole EL-i ainult siis, kui neil on selleks seaduslik alus, sealhulgas andmete saajale, kes on: i) riigis, kus on isikuandmete kaitse tagatud adekvaatsel tasemel või (ii) dokumendi alusel, mis katab EL-i nõudeid isikuandmete edastamiseks väljapool EL-i olevatele volitatud andmetetöötlejatele. 
  10. Teenusepakkuja teavitab Klienti ilma asjatu viivituseta e-posti teel pärast seda, kui on saanud teada isikuandmetega seotud rikkumisest. 
  11. Teenusepakkuja teeb Kliendi kirjalikul taotlusel viimasele kättesaadavaks teabe, mis on vajalik näitamaks, et ta järgib käesolevas paragrahvis ja GDPR-i artiklis 28 sätestatud kohustusi, eeldusel, et taotletud teave on Teenusepakkuja valduses või kontrolli all. Kui see osutub Kliendile ebapiisavaks, peab Teenusepakkuja tegema Kliendiga koostööd, sealhulgas lubama Kliendi või Kliendi volitatud ja Teenusepakkuja aktsepteeritud muu audiitori korraldatavaid mõistlikke auditeid, sealhulgas inspektsioone, ja neile kaasa aitama. Selliste auditite ja inspektsioonide üksikasjad lepitakse Poolte vahel kokku, kuid olenemata sellest kohaldub allpool toodu:
   1. Teenusepakkuja on kohustatud andma Kliendile teavet, toimikuid ja dokumente ainult siis, kui see on mõistlikult vajalik, et näidata tema kohustuste täitmist vastavalt käesolevale andmetöötluslepingule ja GDPR-i artiklile 28 seoses Sisus sisalduvate isikuandmetega;
   2. Teenusepakkuja ei avalda mingit teavet, mingeid toimikuid ega muid dokumente, millele kohalduvad tema ärisaladused;
   3. Teenusepakkuja ei avalda mingit teavet, mingeid toimikuid ega muid dokumente, mis tooks kaasa kohalduvatest õigusaktidest või muude klientide või isikutega sõlmitud lepingutest tuleneva konfidentsiaalsuskohustuste rikkumise;
   4. Klient käsitleb konfidentsiaalsena kogu teavet, kõiki toimikuid ja muid dokumente, mis on Kliendile antud vastavalt Kasutustingimuste punktile 6.11.1. 
 7. Kasutustingimuste muutmine
  1. Teenusepakkujal on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, avaldades Teenusepakkuja kodulehel vastavalt Kasutustingimuste uue redaktsiooni. 
  2. Teenusepakkuja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muudatustest Veebilehel ja eraldi teatega Kasutaja kontaktandmete kaudu vähemalt 14 päeva enne nende jõustumist. 
  3. Kasutaja ja Teenusepakkuja lepivad kokku ning Kasutaja kinnitab ja nõustub, et kui ta kasutab Teenust pärast Kasutustingimuste muudatuste jõustumist, siis ta kinnitab ja aktsepteerib sellega Kasutustingimuste muudatused. Kui muudetud Kasutustingimused ei ole Kasutaja poolt aktsepteeritavad, peab ta koheselt Teenuse kasutamise lõpetama. 
 8. Lepingu lõppemine
  1. Kliendil on õigus Leping mis tahes põhjusel igal ajal ühepoolselt üles öelda Kasutajaliidese kaudu.
  2. Teenusepakkujal on õigus Leping mis tahes põhjusel ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Kliendile e-posti teel 30 päeva enne kavandatavat Lepingu lõppemise kuupäeva. Sellisel juhul loetakse Leping lõppenuks pärast 30 päeva möödumist ülesütlemise avalduse esitamisest. 
  3. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt Leping koheselt, ilma ette teatamata üles öelda, kui: 
   1. Klient on enda kohta esitanud valeandmeid;
   2. selgub, et Kliendi nimel Platvormi, Teenuseid või Kliendikontot kasutanud isikul puudub esindusõigus Kliendi nimel tegutsemiseks;
   3. on välja kuulutatud Kliendi pankrot või saneerimine, samuti kui Kliendi suhtes on alustatud sundlõpetamine või likvideerimine;
   4. Klient tahtlikult või raskelt hooletult põhjustab Teenusepakkujale kahju;
   5. teistel Lepingus nimetatud põhjustel.
  4. Kummalgi Poolel on õigus Leping ilma etteteatamata üles öelda, kui teine Pool rikub Lepingut ega ole seda rikkumist kõrvaldanud talle antud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.
 9. Vastutus
  1. Kasutaja nõustub sellega, et kasutab Teenuseid omal riisikol ning et Teenuseid osutatakse “sellisena, nagu nad on”, ilma mingite garantiideta.
  2. Teenusepakkuja teeb kõik endast sõltuva, et järgnevaid olukordi vältida, kuid ei garanteeri Kasutajale, et:
   1. Teenuse kasutamine vastab igal ajahetkel Kasutaja nõudmistele ja vajadustele;
   2. Teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu;
   3. vead Teenuse funktsionaalsuses saavad parandatud.
  3. Teenusele ei kohaldu ükski garantii (muuhulgas rahuldavale kvaliteedile, otstarbekohasusele või kirjeldusele vastavusele), mida selgesõnaliselt Kasutustingimustes ei sisaldu.
  4. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja ees ei otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tuleneda Kasutaja seotusest Teenusega, sealhulgas kahjude eest, mis tulenevad:
   1. muudatustest, mille Teenusepakkuja on Teenusesse sisse viinud;
   2. Teenuse lühiajalisest või pikemaajalisest katkestusest;
   3. Kasutaja Sisu kustutamisest, rikkumisest või salvestamise tõrgetest, mis on põhjustatud Kasutajast või kolmandast isikust tulenevalt, ilmastiku oludest või elektri ja telekommunikatsiooni katkestuste tulemusel;
   4. Kasutaja hooletusest parooli või Kasutajakonto detailide salajas hoidmisel.
  5. Teenusepakkuja vastutab kahju eest, mida seadusest tulenevalt ei saa välistada või piirata.
 10. Lõppsätted
  1. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  2. Kõik Kasutustingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahenduseni ei jõuta, kuulub vaidlus lahendamisele Tartu Maakohtus, Eestis.

Kasutustingimused kehtivad alates 24.03.2022.
Kuni 23.03.2022 (kaasa arvatud) kehtinud kasutustingimused leiad siit: https://bauhub.ee/kasutustingimused-aegunud.